Super VITA-M Vitamin tổng hợp

Vitamin tổng hợp (super VITA-M)  là nguồn dưỡng chất rất cần thiết đối với việc tăng trưởng và phát triển một cách cân đối của tôm cá, và vật nuôi trong giai đoạn đang phát triển.